Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/020529/Drn

Žiadosť o vydanie povolenia na organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia "Kvačiansky kotlík 2015", v území TANAPu. Žiadateľ: obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže