Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/017785/Gs

žiadosť o udelenie výnimky na spracovanie vetrovej kalamity v NPR Madačov, Lesy SR