Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/013985/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na vykonanie hydrogeologického výskumu v území TANAPu v hraničnej poľsko- slovenskej oblasti. Žiadateľ: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAL GEOLOGII, Katedra Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych, 02 - 089 Warszawa, Al. Zwirki i Wigury 93.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže