Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/010310/Ryb

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k stavbe "Turčianske Kľačany - Magura: rekonštrukcia VN č. 210 odb. Magura".

Žiadateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže