Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/027193/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu. Ťažba je plánovaná v povodí rieky Kysuca, lokalita Čadca a v povodí rieky Bystrica, lokalita Klubina. Lokality sú schválené Slovenským vodohospodárskym podnikom.  Žiadateľ: EUROKAPITAL, a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže