Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/026356/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002, na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Roháčské plesá. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina, Zemianska Dedina č. 5, 027 43 Nižná.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže