Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/023760/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na ošetrenie chráneného stromu - Lipa v Matiašovciach. Žiadateľ: Obec Liptovské Matiašovce, 032 23 Liptovská Sielnica.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže