Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/022985/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie novej turistickej značkovanej trasy (TZT) vedenej z obce Vasiľov po existujúcej poľnej ceste do sedla "Dolina Grapa", kde sa napojí na trasu č. 5555 Budín - Príslopec.  Žiadateľ: Obec Vasiľov, Obecný úrad Vasiľov č. 69, 029 51  Vasiľov

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže