Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/020016/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z., na spracovanie kalamity v NRP Choč, NPR Kvačianska dolina a NPR Jánošíkova kolkáreň. Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže