Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/018917/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na organizovanie hromadného podujatia "Výstup na Slemä", území NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Obec Liptovská Porúbka, Obecný úrad č. 149, 033 01

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže