Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/017992/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone, k realizácii kultúrno spoločenského podujatia "Kvačiansky kotlík" pod NPR Kvačianska dolinia. Žiadateľ: Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže