Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/018970/Drn

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na výstavbu dočasnej lesnej cesty v území TANAPu, kde platí 3. stupeň ochrany, v k. ú. Zuberec.  Žiadateľ: ŠL TANAPu, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže