Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OSZP1/2014/01045/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky na výrub drevín na toku toku Váh, ktoré tvoria prekážku pri povodňových stavoch, v k. ú. Liptovský Michal, Bešeňová, Liptovská Teplá, Lisková, Ružomberok v celkovom počte 11 ks drevín, a 3 lokality krovitých brehových porastov. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže