Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OSZP1/2014/00588/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na organizovanie verejného športového podujatia a verejnosti prístupných spoločenských podujatí v lokalite Luková (D. Dolina) . Žiadateľ: Slovenská asociácia freeridových lyžiarov, Bernolákova 13, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže