Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2012/03428-004/Bre

Žiadosť o výrub drevín a krovín, k.ú. Žilina. Žiadateľ: Stredoslovenská energetika a.s. Žilina.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže