Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/023223/Kr

Žiadateľ: Mgr. Miriam Šuteková, Berlínska 1679/1,010 08 Žilina,žiadosť vo veci povolenia na zriadenie a prevádzkovanie skautského tábora v lokalite Nedozorská dolina,parcela.č137/200, k.ú. Rakša,OP NP Veľká

v čase 01.7.2015 do 31.07.2015 a na vjazd a státie motorových vozidiel.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže