Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1809/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky (§ 14 ods. 1 písm. a), c) d), § 13 ods. 1 písm. a) a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.,na prieskum a výskum prírody a krajiny) pre účely výskumu lesných ekosystémov - vyhľadávanie porastových stien, alebo ohnísk napadnutých lykožrútom smrekovým v Tatranskom národnom parku. Žiadateľ: Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Štúrova 2, 960 53 Zvolen.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže