Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00652/Kon

Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby environmentálnej záťaže a niariadenie ústneho prerokovania. Názov environmentálnej záťaže: DK (1811) / Dolný Kubín - skládka PO - stará. Katastrálne územie Dolný Kubín.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže