Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00652/Kon

Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby environmentálnej záťaže a niariadenie ústneho prerokovania. Názov environmentálnej záťaže: DK (1811) / Dolný Kubín - skládka PO - stará. Katastrálne územie Dolný Kubín.