Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2015/007103

žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca v k.ú. Klokočov - Spoločenstvo bývalých urbarialistov-pozemkové spoločenstvo Turzovka

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže