Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2014/009744

žiadosť o súhlas podľa §6 ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na zásah do biotopu v k.ú. Raková, Ľubomír Rucek

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže