Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2013/00304

Zmena rozhodnutia Okresného úradu v Martine, odboru ŽP vo veci vydania súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice v časti jej lokalizácie z pôvodnej adresy Čachovský rad č. 7, Vrútky na P.O.Hviezdoslava č. 38, Martin. Žiadateľ: ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Banskej Bystrici, Správa NP Veľká Fatra, Martin.