Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OZSP/2014/6552-CEN

 

Žiadosť  URBÁRSKEHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA, HYBE, Hybe 519, 032 31, IČO: 17059518, o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnostina súvislej ploche väčšej ako 2ha a podľa §14 ods.2 písm. c) na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry a na území samotného Národného parku Nízke Tatry v lesných porastoch: LO Svidovo – k.ú. Liptovská Porúbka, LO Rígeľ – k.ú. Hybe, LO Sihly – k.ú. Hybe, LO Liptovský Ján – k.ú. Liptovský. Jedná sa o aplikáciu chemického prípravku CERVAKOL EXTRA, MORSUVIN, NEOPONIT na ochranu mladých lesných porastov proti ohryzu zverou .

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže