Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/8991-CEN

Súhlas na oplotenie pozemku pre Ing. Pavla Labašku, na parc. č. KN-C 655/1 a 503/8, k.ú. Lipt.Kľačany , extravilán obce, ochranné pásmo NAPANT