Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/2903-CEN

Oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce Liptovský Ján, parc. č. KN-C KN-C 3407/4 a 3466/2 k.ú. Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš, z dôvodu oplotenia areálu „MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK“ (areálu modelov v mierke 1:25), na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry