Vytlačiť Poslať stránku

OU-LM-OSZP-2016/011293-CEN

Umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia - predajného stánku na parc. č. KN-C2926/266, k.ú. Demänovská Dolina , vednej v KN ako zastavané plochy a nádvoria, pre žiadateľa TMR a.s.