Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/5978-VIT

Žiadosť Obce Pribylina o súhlas na vybudovanie ovčiarskeho náučného chodníka v Račkovej doline v k.ú. Pribylina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže