Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/7997-CEN

Vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č. KN-C 2984, 2985/1, 3010, 3014, vedenej v KN ako zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Partizánska Ľupča, na území Národného parku Nízke Tatry, pre žiadateľa  Detská ozdravovňa Železnô, 032 15 Partizánska Ľupča,z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku v areáli ozdravovne .

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže