Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/6688-CEN

Územné a časové obmedzenia lesohospodásrkych činností z dôvodu ochrany chránených živočíchov pre Komposesorát a pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota