Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/6687-CEN

 

Územné a časové obmedzenia lesohospodásrkych činností z dôvodu ochrany chránených živočíchov pre UPS Likavka