Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/5285-CEN

Žiadosť spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS a.., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31560636, o vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č. KN-C 2946/5 (LV č.11) v k.ú. Demänovská Dolina na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu realizácie projektov výstavby „Prístreškov pre objekty Chaletov č.3,9,10,11

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže