Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2013/00498-VIT

žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu v zmysle § 6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. v k.ú. Bobrovník parcela č.KN-C 419, 421, 474/4 pre stavebníka LUXORIA s.r.o. Priekopy 71, Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže