Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-11010-CEN

Súhlas na výrub drevín na parcele č. KN-E 5261, 5314 (zastaavné plochy a nádvoria) , k.ú. Partizánska Ľupča, lokalita Magurka, pre Obec Partizánska Ľupča