Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

 

Vydanie súhlasu v zmysle §13 ods.2 písm. k) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na organizovanie kultúrneho verejného podujatia (folklórny festival), mimo zastavaného územia obce, v k.ú Závažná Poruba, chata Opalisko, na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2.stupeň územnej ochrany pre žiadateľa Marianu Hromuľákovú, Hlavná 237, 032 02 Závažná Poruba

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže