Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/00844-CEN

Súhlas podľa § 13 ods.2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p pre Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 480, 033 01 Liptovský Hrádok na aplikáciu  chemického prípravkuKARATE ZEON 5 CS a SILWET L-77 na ochranu mladých lesných porastov proti tvrdoňovi smrekovému- Hylobius abietis

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže