Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

Žiadosť o súhlas na pasenie, napájanie a košarovanie HZ v zmysle § 13, ods 2, písm. e, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme v k. ú. Zázrivá a v k. ú. Párnica.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo v Párnici

Lehota na prihlásenie: do 04. 02. 2015

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže