Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2016/037329/Ma

Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona na akciu „Špačince, Krupanský potok rkm 10,000 - 11,500 odstránenie nánosov“. Výruby na dotknutom úseku vodného toku sa čiastočne nachádzajú v Chránenom vtáčom území Špačinsko-nižnianske polia.

Oznámenie

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže