Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PE-OSZP-2018/000658

 OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

Vec

Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2018/000658

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

          Žiadateľ: Adrián Peciar a Tomáš Košovský, Pažiť 15, 958 03 Pažiť žiada o vydanie súhlasu na:

  • organizovanie verejnosti prístupného spoločenského podujatia za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“),
  • umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení - predajné stánky a prístrešok za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody,
  • použitie zariadenia spôsobujúceho hlukové efekty (reprodukovaná hudba) mimo uzavretých stavieb v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. n) zákona o ochrane prírody,                              

v súvislosti s realizáciou hudobného podujatia „Lost Frequencies“ v termíne 16.06.2018 – 17.06.2018 v čase od 16,00 hod. do 10,00 hod.

 

         Správne konanie začalo dňa 21.03.2018.