Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SP-OSZP-2015/001150

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Šarišská ul. 148, 091 01 Stropkov alebo elektronicky na adresu: richard.basko@sp.vs.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

 

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-SP-OSZP-2015/001150

06.03.2015

09.03.2015

5 pracovných dní

Obec Chotča - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na obecnom cintoríne