Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2018/031880/HV

17.07.2018
Žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/032019/KM

17.07.2018
Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac