Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PO-OSZP1-2018/028840/SJ

21.06.2018
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepdisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/028775/SA

21.06.2018
Žiadosť o zmenu rozhodnutia Okresného úradu v Prešove, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-PO-OSZP1-2015/019400-014/RD zo dňa 10.06.2015, ktorým bol vydaný súhlasu na entomologický a hydrobiologický výskum a povolené výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s týmto výskumom. Výskum bol povolený na lokalitách nachádzajúcich sa v chránených územiach - NP Slovenský kras, NP Slovenský raj, TANAP, NP Nízke Tatry, NP Poloniny, CHKO Biele Karpaty, CHKO Ponitrie, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Latorica, CHKO Vihorlat, SKCHVÚ052 Čergov, SKCHVÚ025 Slanské vrchy a SKUEV0755 Regetovské rašelinisko.

Žiadosť o zmenu uvedeného rozhodnutia sa týka doplnenia predmetu entomologického a hydrobiologického výskumu o druh - Lepidoptera. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/028700/SJ

21.06.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimiek podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších rpedpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/028266/SJ

20.06.2018
Žiadosť o povolenie výnimeik z podmienok ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/028264/SJ

20.06.2018
Žiadosť o povolenie výnimiek z podmienok ochrbny podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/028261/HV

21.06.2018
Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním cyklistického športového podujatia "Tri hrady - MTB kráľ Šariša, ktoré bude realizované i cez chránené územia s 2. - 5. stupňom ochrany v k.ú. Veľký Šariš, Fintice, Kapušany a Ruská Nová Ves. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/028275

18.06.2018
Žiadosť o zmenu rozhodnutia vydaného v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

OU-PO-OSZP1-2018/028044/KM

15.06.2018
Žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac