Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00983

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00983

24.04.2013

02.05.2013

7 dní

Mgr. Roman Vaško, Štôla 44 – žiadosť o vydaniesúhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších na oplotenie pozemkov KN-C č. 3868/1, 3168/2 k. ú. Starý Smokovec rozoberateľným elektrickým oplotením na pastvu koní za hranicami zastavaného územia obce