Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/02181

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2012/02181

19.12.2012

19.12.2012

7 dní

Tatry mountain resort, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie informačného panelu lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici, ktorý bude umiestnený v lyžiarskom stredisku , na pozemku KN-C č. 4455/4 k. ú Tatranská Lomnica.