Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

VALTMAR s.r.o.

                                                                                                           ·                                         ·

 

- podľa rozdeľovníka       

                                                                                                    

·                                                                                            ·  

 

Váš list číslo  / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

 

OU-SO-OUZP-2015/000460

Ing. Mariňáková /056/6523575

23. 7. 2015

 

VEC

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Petrovce, p. č.: “C“ 728, 729/1, 729/2, 753/1, 753/2. TTP a ostatné plochy.

Žiadateľ:

VALTMAR s.r.o., Petrovce 38, 072 62 Koromľa

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:

Na parcele č. 728: 2000 m2 krovitého porastu a 187 ks stromov druh:  Borovica, breza, osika, vŕba, dub

Na parcele č. 729/1: 183 ks stromov druh: Borovica, breza, osika, vŕba, dub, hrab

Na parcele č. 729/2: 179 ks stromov druh: Borovica, breza, osika, vŕba, hrab

Na parcele č. 753/1: 263 ks stromov druh: Borovica, breza, osika, vŕba

Na parcele č. 753/2: 149 ks stromov druh: Borovica, breza, osika, vŕba

 

Žiadosť doručená dňa:

21.7.2015

      V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Vladimír Kráľ

                                                                                                vedúci odboru