Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Sobrance.

Žiadateľ:

Štefan Ovad, Bunkovce 32, 072 44 Blatné Remety 

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov, druhu smrek obyčajný, rastúce na parcele C-KN č. 1175 zapísanej na LV č.590  kultúra: zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Sobrance.

 

Žiadosť doručená dňa:

4.2.2013

      V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.