Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Bežovce 2015/000522

 

· ·

- podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

OU-SO-OUZP-2015/000522

Ing. Mariňáková /056/6523575

24. 8. 2015

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú Bežovce, p. č.: „E“ 6967/3, „C“ 589, 358, 1551 – Ostatné plochy a nádvoria.
Žiadateľ:
Obec Bežovce, Bežovce 184, 072 53 Bežovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:
3 ks stromu druh: smrek
1 ks stromu druh: breza
1 ks stromu druh: orech
8 ks stromov druh: jabloň

Žiadosť doručená dňa:
14.8.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru