Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Mgr. Michal Gavula

 

                                                                                                           ·                                               ·

 

- podľa rozdeľovníka          

                                                                                                    

·                                                                                                              ·  

 

Váš list číslo  / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

 

OU-SO-OUZP-2013/00197

Ing. Mariňáková /056/6523575

28.11.2013

      

VEC

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Husák, p.č.: “C“ 626.

Žiadateľ:

Mgr. Michal Gavula, Remetské Hámre 39, 072 41

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:

100 ks stromov a 296 552 m2 krovín

Žiadosť doručená dňa:

20.11.2013

      V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Vladimír Kráľ

                                                                                                vedúci odboru