Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GLK-OSZP-2018/000388

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                    Naše číslo                                                                                      Vybavuje/linka                                                                                     Gelnica
                     25.4.2018                                                                                               OÚ-GL-OSZP-2018/000388                                                          RNDr. Demková /0961745711                                                            25.4.2018

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Spoločenstvo pri Kukuričňáku, SNP 11,12 Gelnica

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnica, spolu 7 ks drevín v rôznej druhovej skladbe (borovica, smrek, jedľa) , rastúcich na pozemkoch parc. č. E-KN 431/1 v k. ú. Gelnica v jeho zastavanom území.
Žiadosť bola odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín, ich nevhodným umiestnením s následkom poškodzovania majetku a ohrozovania zdravia občanov v trase komunikačných spojníc.

Žiadosť bola doručená dňa: 24.4.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                                               vedúci odboru