Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OUZP-2017/000929

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul.Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                                                 Naše číslo                                                                              Vybavuje/linka                                                                                             Gelnica
                     6.12.2017                                                                                                           OÚ-GL-OSZP- 2017/000929                                                  RNDr. Demková /0961745711                                                                    14.12.2017

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch parc. č. C-KN 1944/2, 5751, 763/2, v k. ú. Nálepkovo

konkrétne : 2 ks smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks tis obyčajný (Taxus baccata), 1 ks borovica čierna (Pinus nigra), 2 ks smrek obyčajný (Picea abies), 2 ks tuja západná (Thuja occidentalis), 1 ksduglaska tisolistá (Pseudotsuga menzieii), 2 kslipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) .

Dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Obce Nálepkovo v jej zastavanom území a výrub sa požaduje z dôvodov plánovanej výstavby v areáli základnej školy a v ostatných prípadoch tienenia obytných miestností rodinných domov.

Žiadosť bola doručená dňa: 6.12.2017

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                   vedúci odboru