Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-GL-OSZP-2018/000289

 

Váš list číslo/zo dňa                       Naše číslo                                                  Vybavuje/linka                                   Gelnica

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

 

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie

 

                   06.03.2018                   OÚ-GL-OSZP- 2018/000289             Ing.Marcinová /0961745712                    06.03.2018      

Vec

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

        

       V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného  konania:

Žiadosť:          Súhlas na výrub drevín 

Žiadateľ:         Michal Duchoň, Smolník 537

Predmet žiadosti:

     Žiadosť o vydanie  súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku  parcela č. C-KN 1509/1  v k. ú. Smolník,  konkrétne :

Náletové dreviny vŕba rakytová.(salix coprea, jelša lepkavá.(alnus glutinosa) –plošná výmera viac ako20m2 v zastavanom území obce.

     Dreviny  rastú na pozemku vo vlastníctve Obce  Smolník,  v jej zastavanom území. Výrub sa požaduje z dôvodu vyčistenia pozemku od náletových drevín a k sprístupneniu mechanizácie k  vodovodnému potrubiu, ktoré  prechádza  predmetnou parcelou.

Žiadosť bola doručená dňa:05.03.2018

 

                   V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (danka.marcinova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Milan Turzák

                                                                                                                           vedúci odboru