Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OÚ-GL-OSZP-2017/341

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                      Naše číslo                                                                     Vybavuje/linka                                                                              Gelnica
                     3.3.2017                                                                  OÚ-GL-OSZP-2017/000341                                          RNDr. Demková /0961745711                                                    6.3.2017

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Gelnica, Banícke nám. č. 4, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnica, konkrétne 13 ks drevín, konkrétne :

1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 2253/1
2 ks javor mliečny (Acer platanoides) na pozemku parc. č. C-KN 2130/1
1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) na pozemku parc. č. C-KN 2130/1
2 ks tuja (Thuja occidentalis) na pozemku parc. č. C-KN 91
4 ks smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parc. č. C-KN549
2 ks smrek pichľavý (Picea pungens) na pozemku parc. č. C-KN 549
1 ks čerešňa vtáčia (Prunus avium) na pozemku parc. č. C-KN 437/1

Všetky dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Gelnica v jeho zastavanom územía ich výrub sa požaduje v rámci plánovanej údržby mestskej zelene v meste Gelnica.

Žiadosť bola doručená dňa: 3.3.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                       vedúci odboru