Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-GL-OSZP-2017/000963

  OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                                                         Naše číslo                                                                    Vybavuje/linka                                                                                                   Gelnica
                     21.12.2017                                                                                  OÚ-GL-OSZP- 2017/000963                                       RNDr. Demková /0961745711                                                                          27.12.2017

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Hrišovce, 053 51 Hrišovce 67

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch parc. č.
C-KN 21/1 v k. ú. Hrišovce (zastavané plochy a nádvoria), konkrétne :

1 ks pagaštan konský (Aesculus hippocastanum).

Drevina rastie na pozemku vo vlastníctve Obce Hrišovce v jej zastavanom území . Vysychajúce konáre padajú na cestu k cintorínu. Výrub tejto dreviny sa požaduje z dôvodov prestárlosti, poškodenia, zlého zdravotného stavu dreviny, čo predstavuje potencionálne ohrozenie zdravia občanov a majetku v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 21.12.2017

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                vedúci odboru